خدمات تخصصی طب کار

این مرکز در محورهای زیر خدمات خود را ارائه می دهد:

 • 1. انجام معاینات بدو استخدام، دوره ای و بازگشت به کار بعد از تغییر وضعیت سلامت با هدف بررسی کامل و دقیق سلامت فرد و تناسب کار فعلی یا پیشنهادی با شرایط جسمانی و روانی

 • 2. طراحی هدفمند تمامی معاینات با توجه به عوامل زیان‌آور محیط‌ کار و ریسک‌های سلامت

 • 3. تعیین محدودیت شغلی برای بیماران و كارگران ارجاع شده از واحد های شغلی

 • 4. ارائه خدمات مشاوره به كارگران، كارفرمایان، واحدهای HSE و مراکز دولتی در زمینه سلامت شغلی

 • 5. طراحی و ارائه دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی سلامت در کلیه سطوح (مدیران تا پرسنل) جهت ارتقاء سطح آگاهی افراد در خصوص ریسک‌ها و آسیب‌های جسمانی و روانی شغلی و عمومی صنایع و سازمان‌ها جهت کمک به بهبود وضعیت سلامت شاغلین و افزایش میزان بهره‌ وری

برخی از محورهای فنی انجام معاینات توسط مرکز تخصصی طب کار بهرویان عبارتند از:

 • 1. نظارت تخصصی مستمر توسط متخصص طب کار و بیماریهای شغلی

 • 2. اسپیرومتری یا تست ریه بر اساس آخرین نسخه استاندارد ATS (آکادمی توراکس آمریکا) با ذخیره نتایج در کامپیوتر برای دستیابی بعدی و مقایسه

 • 3. شنوایی سنجی توسط کارشناس اودیولوژی در اتاق اکاستیک استاندارد با ذخیره نتایج کامپیوتری برای تمامی افراد

 • 4. کارشناس بهداشت حرفه ای برای بررسی ریسک و انجام تستهای مرتبط با معاینات شغلی

 • 5. اپتومتری با دستگاه مجهز به بررسی دید سه بعدی، دید رنگ و دید نزدیک، و با استفاده از چارتهای استاندارد

 • 6. انجام ارزیابی ریسک برای تمامی مشاغل و طراحی و انجام معاینات به روش اختصاصی برای شغلی (Job Specific) توسط متخصص طب کار و کارشناس بهداشت حرفه ای

 • 7. بررسی تمامی پرونده ها توسط متخصص طب کار و بیماریهای شغلی و تشکیل کمیسیون حضوری یا آنلاین برای نظردهی در موارد مشکلدار